شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

اهداف تأسیس شرکت

اهداف تأسیس شرکت
  • حفظ و احياء و بهره برداری اصولی از جنگلهای كرانه دريای خزر
  • كاهش وابستگی كشور به واردات كاغذ
  • كاهش خروج ارز از كشور
  • ايجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه و كشور
  •  رشد و توسعه تخصص های امور جنگل و صنعت كاغذ سازی