تهران : خیابان جمال الدین اسدآبادی ، خیابان هفدهم ، خیابان شهید فراهانی پور ،شماره 45

کد پستی : 1433754191         صندوق پستی : 6169-14155

تلفن : 88725663 - 88712476        نمابر: 88712378


کارخانه : مازندران - ساری - بلوار کشاورز - کیلومتر 12 جاده ساری سمنان

تلفن: (19-33455001)011  -   نمابر   01133455020

 

 

وب سايت : www.mazpaper.com   ايميل: mwpi@mazpaper.com