• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > محيط زيست 
محيط زيست

بي ترديد محيط زيست موهبتي الهي است كه حفاظت از آن نخستين وظيفه بشر و شايد مهمترين رسالت انسان باشد. در همين راستا صنايع چوب و كاغذ مازندران با اعتقاد به اصول توسعه پايدار، با بهره گيري از دانش فني پيشرفته و سود جستن از دانش متخصصين مجرب سعي در پيشگيري از ايجاد آلودگي و ارتقاء و بهبود وضعيت زيست محيطي اين مجموعه داشته است. بر همين اساس واحد محيط زيست شركت با هدف پايش و كنترل جنبه هاي زيست محيطي حاصل از فعاليتهاي اين صنعت در دو بخش جنگل و صنعت ايجاد گرديد كه حاصل فعاليتهاي آن به انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه منتهي شده تا بهبود مستمر سيستم مديريت زيست محيطي مجموعه حاصل آيد.

نظارتهاي زيست محيطي در بخش صنعت:

كارشناسان واحد محيط زيست طي بازديدهاي روزانه از سايت كارخانه اقدام به پايش و كنترل جنبه هاي زيست محيطي در زمينه هاي نشر آلاينده ها در هوا، آب و خاك و نيز اتلاف منابع نموده و در مواقع لزوم مبادرت به صدور فرم اقدام اصلاحي و پيشگيرانه مي نمايند. اين واحد در شرايط اضطراري ميتواند دستور توقف توليد را صادر نمايد. از جمله اقدامات اين واحد در جهت حفظ محيط زيست عبارتند از: بررسي و تجزيه و تحليل نتايج آزمايشات روزانه پساب خروجي از واحدهاي توليدي و پساب تصفيه شده خروجي از كارخانه، بررسي نتايج آب چاهها، پساب شهركهاي مسكوني و آب رودخانه پذيرنده پساب، اندازه گيري گازهاي خروجي دودكشها، بازديد از انبارهاي مواد شيميايي، روغن و روانكارها، بررسي مصرف آب و توليد پساب، ميزان ضايعات توليدي، تدوين دستوالعملهاي زيست محيطي و نظارت بر رعايت آن توسط پرسنل و پيمانكاران، ارائه آموزشهاي زيست محيطي و...

نظارتهاي زيست محيطي در بخش جنگل:

نظر به اهميت حفظ جنگلهاي شمال كشور به عنوان تنها اكوسيستم طبيعي و ارزنده با تنوع زيستي و ارزشهاي اكولوژيكي و اقتصادي متعدد، نظارتهاي زيست محيطي در اين بخش نيز با دقت و حساسيت ويژه اي انجام مي پذيرد تا مطابق خط مشي سيستم مديريت يكپارچه اين شركت، هدف حفظ، احياء و توسعه جنگلهاي تحت اختيار به درستي محقق گردد. فعاليتهاي اين واحد در اين بخش عبارتند از نظارت بر: تهيه بذرهاي مناسب از درختان مادري، تهيه نهالهاي مناسب در نهالستانهاي شركت، كاشت گونه هاي كمياب و درحال انقراض بومي، حمايت از گونه هاي فرعي، حفاظت مناسب از عرصه هاي جنگلي و نهالهاي كاشته شده، انجام عمليات مناسب مراقبتي (وجين و سله شكني ...)، رعايت اصول زيست محيطي هنگام قطع درختان و كاهش صدمات به ساير درختان،‌ جلوگيري از تخريب خاك، جلوگيري از ريزش سوخت و دفع زباله در جنگل، حمل مناسب مقطوعات و مناسبترين زمان جهت خروج مقطوعات و جلوگيري از پوسيدگي و اتلاف منابع ، ...

افتخارات :

 ازجمله افتخارات اين مجموعه اخذ گواهينامه هاي سيستم مديريت يكپارچه (كيفيت، زيست محيطي، ايمني)، انتخاب به عنوان صنعت سبز محيط زيست و انتخاب به عنوان بهترين مجري طرحهاي جنگلداري بوده است.

 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد