• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > آموزش 
آموزش

آموزش و توانمندسازي كاركنان اقدامي راهبردي است كه در سطح فردي باعث ارتقاي كيفيت شغلي و در سطح سازماني عامل تعالي و توسعه سازمان و در سطح ملي در افزايس سطح بهره وري موثر است . بنابراين ميتوان گفت زيربنايي ترين اقدامي كه تحول در سازمان ها را امكان پذير ميسازد ، توسعه سرمايه هاي انساني از طريق آموزش است.

مركز آموزش شركت چوب و كاغذ مازندران به منظور تدوين راهكارهاي مناسب جهت ايجاد هماهنگي در توسعه سرمايه هاي انساني و بهينه نمودن برنامه هاي آموزشي در راستاي ماموريتها و نيازهاي شركت ايجاد گرديده است و اهداف آن عبارتند از :

1 - ايجاد بستر مناسب جهت جذب نيروي انساني داراي صلاحيت علمي

2 - ايجاد بستر مناسب جهت توسعه منابع انساني با ارتقاء سطح كيفيت عملكرد منابع انساني از طريق افزايش سطح  دانش ، مهارت و نگرش آنان

4 - حاكميت نگرش سيستمي بر فرايند مديريت  نيروي انساني شركت . اين نگرش علاوه بر ارتباط دروني اجزاء نظام آموزش به ساير نظام هاي پرسنلي مانند  طرح طبقه بندي مشاغل ، ارزيابي عملكرد و ارتقاء كاركنان و . . . نيز توجه نموده است .

5 - توجه به شمول و فراگيري برنامه هاي آموزش تمامي كاركنان قراردادي ، رسمي و تعداد زيادي از كاركنان پيمانكاران مرتبط با شركت .

6 - ايجاد ساز و كار انگيزشي براي ترغيب كاركنان به آموزش

7 - توجه به جوانب مختلف نيازهاي آموزشي و پيش بيني متوازن نيازهاي آموزشي كاركنان در مسير شغلي و ارتقاء سازماني

 

 

فرايند آموزش شامل : نياز سنجي ، برنامه ريزي ، اجراء ، نظارت و ارزشيابي مي باشد .

نيازسنجي به عنوان اولين مرحله از فرآيند آموزش يكي از عوامل مهم و تاثير گذار در آموزش مي باشد و بايد با توجه به الگوهاي مناسب و در جهت اهداف سازمان و نيازهاي واقعي مشاغل و كاركنان تدوين شود .

بعد از تصويب ساختار سازماني ، ليست پست هاي سازماني از آن استخراج ميگردد و با توجه به شرح وظايف هر پست ، استانداردهاي معلومات و مهارت و به تبع آن ليست دوره هاي آموزشي كه مورد نياز آن پست مي باشد تهيه ميگردد .

 

 در سه سطح تحليل سازمان ، تحليل پست هاي سازماني و تحليل فرد انجام ميگيرد .

 

به پيشنهاد كميته عالي آموزش از جمله اهداف توسعه اي سازمان به مرحله اجرا گذاشته ميشود.

دوره هاي عمومي و توجيهي بدو خدمت كاركنان ، آموزش هاي زيست محيطي ، ايمني و بهداشت شغلي و حرفه اي در قالب نيازسنجي سازمان انجام مي شود .

 

مسئوليت انجام آن بر عهده واحد آموزش با همكاري معاونت ها و مديران بوده كه پس از تاييد قابليت اجرا خواهد داشت .

- دوره هاي بهبود مديريت در قالب نيازسنجي سازمان و پست انجام مي شود .

براي شناخت دقيق نيازهاي آموزشی بايستي تمامي مشاغل سازمان براساس ساختار سازماني مصوب شناسايي شده و كاربيني لازم توسط واحد منابع انساني انجام پذيرد ، سپس استاندارد آموزش هر شغل استخراج ميگردد كه در جهت اجراي آن متناسب با نيازسنجي سالانه اقدام ميگردد .

 

كاركنان دوره هاي آموزشي مورد نياز خود را اعلام نموده و سپس توسط مسئولين و روساي واحد اين دوره ها مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته و اصلاحات مورد نظر در آن اعمال شده و بعنوان نيازهاي آموزشي فردي كاركنان واحد ها براي واحد آموزش ارسال ميگردد .

 

واحد آموزش براي كليه دوره هاي برگزار شده ، اساتيد و فراگيران شناسنامه آموزشي الكترونيكي در سيستم نرم افزار جامع منابع انساني تشكيل داده و تمامي اطلاعات پرسنل در خصوص آموزش ثبت و نگهداري ميگردد .

براي دوره هائي كه داراي گواهينامه ميباشند اصل گواهينامه تحويل فرد و يك نسخه از كپي آن در پرونده پرسنلي فرد بايگاني ميگردد .

 

در مواردي كه به تشخيص واحدي نياز به برگزاري دوره هاي تخصصي در همان واحد ميباشد اين دوره ها تحت عنوان دوره هاي تخصصي درون واحدي بشرح ذيل برنامه ريزي ميگردند :

1- اعلام توسط مديران به زيرمجموعه ها جهت هماهنگي هاي لازم با واحد آموزش براي برگزاري هر گونه آموزشهاي تخصصي درون واحدي

2- ارائه سرفصل مطالب و عناوين آموزشهاي طراحي شده از طرف واحد مربوطه به واحد آموزش

3- اعلام درخواست واحد برگزاركننده ، ساعت تشكيل آموزش ، اسامي افراد شركت كننده و سطوح آنان ، منابع مورد استفاده ( نوار ، CD ، كتاب ، جزوه ) ، آزمون دوره و . . . به واحد آموزش

4- اعلام اثربخشي آموزشهاي تخصصي درون واحدي برگزار شده به واحد آموزش حداكثر 3 ماه بعد از برگزاري دوره

 

به منظور فراهم شدن امكان لازم جهت استفاده كاركنان بر حسب نياز آموزش به صورت نيمه حضوري و از راه دور خواهد بود . در اين آموزش كُتُبي متناسب با مشاغل و پست هاي سازماني افراد تعيين ميگردد و مدت زماني براي مطالعه در نظر گرفته ميشود و قبل از برگزاري آزمون از فردي واجد صلاحيت بعنوان طراح سئوالات آزمون دعوت ميگردد تا در جلسه اي با حضور فراگيران به سئوالات درسي آنان در خصوص كتاب مورد آزمون پاسخ دهد . اين كتب در قالب دوره هاي آموزشي تعريف ميگردند و متناسب با آن همانند دوره هاي آموزش حضوري امتيازي براي دوره تعيين ميگردد كه در صورت قبولي فرد در آزمون دوره مربوطه ، امتياز آن به جمع ساير امتيازات آموزشي فرد اضافه خواهد گرديد .

 

آموزش بدو خدمت كاركنان جديدالاستخدام

به آموزش هايي اطلاق ميشود كه در بدو خدمت به افراد جديدالاستخدام ارائه مي گردد . هدف اين دوره آشنا ساختن كاركنان جديد با اهداف و تاريخچه شركت ، فعاليت هاي كلي شركت ، وظايف و فعاليت هاي سيستم هاي جامع جاري شركت ، ضوابط و مقررات انضباطي حاكم بر شركت ، قوانين و مقررات استخدامي ، حقوق فردي و شغلي ، محيط كار و نظام اداري مي باشد .

كليه افرادي كه به استخدام شركت درآمده يا مي آيند موظف به گذراندن دوره هاي توجيهي بدو خدمت و تكميلي ضمن خدمت مي باشند. اين دوره ها شامل دوره هاي عمومي و نيز دوره هاي تخصصي مرتبط با عنوان پست سازماني به ميزان حداقل 25 و حداكثر 50 ساعت مي باشد.

 

                     
 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد