• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > كنترل و تضمين كيفيت > ايزو 
ايزو

سيتم مديريت كيفيت (ISO 9001) و محيط زيستي (ISO 14001)

مطابق تصميم مديريت ارشد وقت شركت، حركت به سمت استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت و زيست محيطي در سال 1379 آغاز گرديد، در راستاي اين پروژه، كميته هاي راهبري ايزو با حضور مديريت عامل، معاونين و مديران سازمان و نيز مشاور تشكيل و كليه اقدامات در اين كميته پايه ريزي، بررسي و پيگيري شد.

با توجه به تغير ويرايش استانداردهاي 9001 و 9002 و ادغام آنها در يكديگر و لزوم هماهنگي سيستمهاي استقرار يافته در شركت با اين تغيرات، زمان كلي پروژه بطول انجاميد و در نهايت پس از انجام آموزشهاي لازم از قبيل الزامات سيستمها، مميزي داخلي و تهيه مستندات مورد نياز اين سيستمها، در سال 1383 مميزي صدور گواهينامه اين دو سيستم انجام و گواهينامه هاي مربوطه توسط شركت RWTUV صادر گرديد.پس از آن بصورت ساليانه مميزي مراقبتي و مميزي صدور مجدد گواهينامه ها مطابق برنامه انجام مي گيرد.

سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه 17025

با توجه به لزوم حصول اطمينان از نتايج آزمونهاي محصولات ارائه شده به مشتريان (داخلي و خارجي) و ايجاد اطمينان در مشتريان در خصوص تضمين كيفيت محصولات توليدي، مديريت ارشد سازمان تصميم به استقرار سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه (ISO17025) در دامنه آزمونهاي كاغذ گرفت. نظر به اين كه آزمايشگاههاي اين شركت مدتهاي زيادي به عنوان آزمايشگاه همكار موسسه استاندارد فعاليت مي كرد، لزوم اين كار بيشتر جلوه مي نمود، لذا اين پروژه در سال 1385 و با انتخاب مشاور آغاز گرديد.

پس از ارائه آموزشهاي لازم، تهيه مستندات مربوطه و انجام مميزيهاي داخلي، ارزيابي صدور گواهينامه اين سيستم توسط نظام تائيد صلاحيت ايران انجام و در نهايت در سال 1388 گواهينامه اين سيستم نيز صادر گرديد.و پس از آن بصورت دوره اي گواهينامه مربوطه پس از انجام ارزيابي توسط ارزيابان مركز ملي تائيد صلاحيت ايران مورد تمديد قرار مي گيرد.

سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001

نظر به توجه ويژه مديريت ارشد شركت به حفظ ايمني و بهداشت شغلي پرسنل به عنوان سرمايه هاي ارزشمند سازمان و مطابق نظر مساعد ايشان حركت به سمت استقرار سيستم فوق در بهار سال 1389 با انتخاب مشاور آغاز و پس از انجام آموزشهاي لازم و تهيه مستندات مورد نياز، مميزي صدور گواهينامه آن در همان سال انجام شد.

با توجه به استقرار سيستمهاي ISO 9001 و ISO 14001 و پس از استقرار سيتم OHSAS 18001 و موفقيت مميزي سيستم فوق، اين شركت در سال 1389 موفق به دريافت گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه (IMS) گرديد.

سيستم مديريت انرژي( ISO 50001)

با توجه به اهميت مصرف بهينه انرژي و بنا به تصميم مديريت ارشد سازمان ، در سال 1394 و پس از برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز و تهيه مدارك و مستندات لازم،الزامات سيستم مديريت انرژي در سازمان استقرار يافت و در مهر ماه 1394 مميزي صدور گواهينامه توسط مميزان شركت Tuv Intercert با موفقيت انجام و گواهينامه مربوطه صادر گرديد.

 

 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد