• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > كنترل و تضمين كيفيت > كنترل كيفيت محصول نهائي 
كنترل كيفيت محصول نهائي

كنترل كيفيت

بازرسي محصول نهايي يكي از مهمترين فعاليت هاي واحد كنترل و تضمين كيفيت در صنايع چوب و كاغذ مازندران ميباشد كه آخرين فرصت جهت تائيد تطابق محصول با مشخصات كيفي تعيين شده با توجه به بخشي از نيازمنديهاي مشتري در رابطه با بارگيري و ارسال محصولات مطابق با خواست مشتري مي باشد.

محدوده اجرايي اين واحد شامل كليه محصولات توليدي ماشينهاي كاغذ و كر سازي (شامل كاغذهاي روزنامه ، چاپ و تحرير، روتوگراور و فلوتينگ و كر توليدي و ....) ميباشد.

مسئوليت اين واحد بر عهده سرپرست كنترل كيفيت محصول نهايي مي باشد كه تحت سرپرستي مستقيم رئيس كنترل محصول در جريان ساخت فعاليت مي نمايد. عمليات اجرايي توسط تكنيسين هاي واحد صورت مي گيرد. تكنسين كنترل كيفي در كنترل بارگيري با توجه به حواله تحويل كالا و نوع ماشين، نوع كاغذ و درجه كيفيتي كاغذ و نحوه بارگيري آن اقدام و نظارت لازم را انجام مي دهد.

 

* خدمات مشتريان

 با توجه به اصل مشتري مداري و توجه كامل به نيازها و خواسته هاي مشترك، لازم است تمامي شكايتهاي رسمي و غيررسمي مشتري، دريافت، بررسي، علت يابي و برطرف گردد، بدين منظور شكايات رسمي مشتريان از طريق مديريت فروش به واحد كنترل و تضمين كيفيت جهت بررسي و پيگيري ارجاع ميگردد. مسئول پيگيري شكايات مشتريان، سرپرست كنترل كيفيت محصول نهايي بوده كه ايشان با بررسيهاي اوليه و در صورت نياز نسبت به برنامه ريزي جهت بازديد از خطوط توليد و محصولات مورد اعتراض مشتري اقدام مي نمايد.

لازم به ذكر است در صورت تكرار شكايات مشتريان و عدم كشف علت برخي از معايب كاغذ، موضوع در كميته تخصصي خدمات مشتريان مطرح و جهت بررسي بيشتر و تخصصي تر، موضوعات مختلف به واحدهاي ذيربط، ارسال ميگردد. اعضاي ثابت كميته شامل مديران توليد، كنترل و تضمين كيفيت و فروش، رؤساي ماشين كاغذ، مهندسي فرآيند و كنترل محصول در جريان ساخت و سرپرست كنترل كيفيت محصول نهايي خواهند بود كه با توجه به نوع شكايتها نسبت به دعوت ساير پرسنل اقدام خواهد شد. دبير جلسه خدمات مشتريان، سرپرست كنترل محصول نهايي بوده كه تصميمات متخذه در جلسه را ثبت و پيگيري مي نمايد، ساير اعضاي كميته موظفند نتايج بررسيهاي موضوعات ارجاع شده جهت پيگيري را به دبير كميته ارائه نمايند.

جهت جمع آوري اطلاعات و آگاهي از شكايات غيررسمي و غيرمكتوب مشتريان، در طي سال برنامه بازديد دوره اي توسط سرپرست كنترل محصول نهائي تهيه و پس از هماهنگي هاي بعمل آمده با مديريت فروش (به عنوان پل ارتباطي بين مشتري و شركت)، توسط كارشناسان تضمين كيفيت و توليد از مشتريان بازديد بعمل مي آيد، در طي اين بازديدها، فرمهاي شناسايي و نظرسنجي با همكاري مشتريان تكميل و جمع آوري ميگردد، نتايج حاصل از تكميل اين فرمها در كميته تخصصي خدمات مشتريان مطرح و جهت جلب رضايت مشتريان، تصميمات لازم اتخاذ ميگردد.

 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد