• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > جنگل > تحقيقات جنگل 
تحقيقات جنگل

صنايع چوب و كاغذ مازندران مانند هر صنعت پيشرفته و نوين جهت ارتقاء كيفيت توليد در حد استاندارد هاي قابل قبول ، افزايش توليدات در حد ظرفيت اسمي و كاهش هزينه هاي توليد ، نيازمند تحول و پيشرفت مداوم بوده كه ميتوان آن را در سايه كسب مهارتهاي شغلي ، اطلاعات علمي و فني و پيش بيني مشكلات و نيازهاي آتي، در قالب سازمان يافته اي برنامه ريزي نمود.

در همين راستا واحد تحقيقات جنگل( زير مجموعه واحد طرح و برنامه ) در كنار اين صنعت عظيم فعال بوده و براي دستيابي به اهداف خود راهكارهاي علمي و مفيدي را بصورت اجراي طرحهاي تحقيقاتي كاربردي در نظر گرفته است تا همگام با پيشرفتهاي نوين علمي و تخصصي ، ثبات هر چه بيشتري در ميان دست اندركاران صنايع سلولزي دنيا بدست آورد.

اثرات وجودي اين واحد فعال در كنار چنين صنعت عظيم و مدرني و در تعقيب اهداف مهم و شفافي چون رفع مشكلات زيست محيطي ، تقليل هزينه هاي توليد ، كاهش ميزان استهلاك تجهيزات و دستگاهها ، ارتقاء بهره وري ، بهبود روند و تداوم استفاده از منابع  ا وليه، استفاده از ضايعات و زايدات و... محسوس و ضروری بنظر ميرسد.

 

            

اهداف تحقيقات جنگل :

 1- بررسي و تحقيق در خصوص افزايش توليد چوب از طريق توسعه زراعت انواع گونه هاي سريع الرشد درختان

2- بررسي و تحقيق در خصوص بهينه سازي روشهاي احياء و بهره برداري در جنگل

3- بررسي و تحقيق در خصوص افزايش بهره وري و بهبود روشها در جنگل

4- بررسي و تحقيق در خصوص تكثير و توسعه گونه هاي نادر و بومي جنگلهاي شمال

5- بررسي و تحقيق در خصوص كاهش ضايعات در جنگل

6- بررسي و تحقيق در خصوص افزايش استقرار و زنده ماني نهال در عرصه هاي جنگلي


پروژه هاي تحقيقاتي خاتمه يافته :

 

    1-  تعيين مناسب ترين الگوي مسيرهاي چوبكشي

2- بررسي صدمات بهره برداري بر توده سرپا و زادآوري در جنگل

3- بررسي و تعيين زودترين زمان مناسب كاشت نهال در عرصه هاي جنگلي ( تكرار زماني اول )

   4- بررسي و تعيين زودترين زمان مناسب كاشت نهال درعرصه هاي جنگلي ( تكرار زماني دوم )                                

     5-  بررسي و تعيين زودترين زمان مناسب كاشت نهال در عرصه هاي جنگلي ( تكرار زماني سوم )                 

     6- ارزيابي كمي و كيفي جنگلكاريهاي سال 1375

     7- بررسي و تعيين مشخصات گونه هاي سريع الرشد

     8- بررسي مشكلات حفاظت از عرصه هاي جنگلي

     9- بررسي مشكلات و موانع اجرايي طرح زراعت چوب

    10 - ارائه راهكارهايي جهت افزايش جوانه زني بذر و توليد نهال نمدار

     11- بررسي مناسبترين تيمار تكثير رويشي سفيد پلت ( تكرار اول )

 
پروژه هاي تحقيقاتي در دست اجرا :

  

1- بررسي و مقايسه ميزان رويش درختان پالونيا و صنوبر همسال

2-  ارزيابي كمي و اقتصادي صنوبركاريهاي سال 1379

3- بررسي و تعيين مناسبترين تيمار تكثير رويشي سفيد پلت

4- بررسي مناسبترين زمان كاشت صنوبر

5-  تعيين مناسبترين مقدار كود كمپوست ( تهيه شده از ضايعات چوبي كارخانه )  در  صنوبركاريها

6- بررسي و تعيين مناسبترين الگوي سيستم كشت تلفيقي درختان صنوبر و محصولات زراعي

7- بررسي تيمارهاي مختلف تنك كردن نونهالهاي افراپلت در نهالستان

8-  بررسي مناسبترين تيمار آبياري نونهالهاي افراپلت در نهالستان

 

پروژه هاي تحقيقاتي نيازسنجي شده براي اجرا :

 

1- بررسي و ارائه راهكارهايي جهت كاهش استهلاك و افزايش بهره وري ماشين آلات  بهره برداري

2- بررسي تاثير خروج دام بر روي زادآوري طبيعي جنگل از نظر كمي و كيفي

3- ارائه راهكارهايي موثر و اقتصادي جهت كاهش هزينه ها و افزايش كيفيت تعمير و  نگهداري جاده ها

4- تعيين زودترين زمان مناسب انتقال نهال شيردار و ون

5- ارزيابي كمي و كيفي صنوبركاريها

6- انتخاب بهترين مبدا و جايگاه بذري گونه هاي صنعتي به منظور توليد نهال سريع الرشد و با كيفيت مناسب

7- مقايسه تاثير اجراي طرح جنگلداري و عدم اجراي آن در قطعات شاهد از نظر كمي و كيفي ، استقرار زاد آوري و مسائل اكولوژيك

8- روشهاي بهينه توليد نهال گونه هاي نادر و در حال انقراض ( سفيد پلت ، آزاد و ... )

9 - روشهاي كنترل غير شيميايي علفهاي هرز در نهالستان

10-  بررسي اثرات تيمار مناسب كود كمپوست بر روي رشد نهالهاي نهالستان

11-    بررسي اثرات استفاده از پساب كارخانه بر رشد نهال در نهالستان

12-  شناسايي بهترين پايه و محوطه قلمه گيري صنوبر و معرفي سريع الرشدترين كلون شناسايي شده

 

             

  

 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد