• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > جنگل > ساماندهي دام و دامدار 
ساماندهي دام و دامدار

اصولاً خروج دام و دامدار از عرصه جنگل نيز از جمله اقدامات در خور توجه بخش جنگل شركت به حساب مي آيد چه يكي از اهداف مندرج در كتابچه هاي طرح هاي جنگلداري احياء و بازسازي عرصه هاي مخروبه و كم بازده و افزايش قدرت توليد چوب مي باشد كه اين امر با حضور دام و دامدار در عرصه جنگل هرگز محقق نخواهد شد زيرا حضور دام و دامدار موجب بروز خساراتي همچون موارد زير ميگردد.

            

    كت زدن، سرشاخه زني درختان مادري، مصرف حجم قابل توجهي چوب بعنوان سوخت دايمي سراهاي دامي و بستن سامان عرفي توسط دامدار ، تعليف نهال هاي نورسته و جوان توسط دام، كوبيده شدن و خشك شدن خاك و بهم خوردن ساختمان و ايجاد اختلال در خصوصيات فيزيكي آن و در نهايت امر جايگزين شدن گونه هاي پست و كم ارزش به جاي گونه هاي اصلي و تغيير سيماي جنگل توليدي به نفع گونه هاي مهاجم و نامرغوب بر همين اساس اين شركت با همكاري صميمانه و تنگاتنك واحدهاي ذيربط اداره كل منابع طبيعي استان و واحدهاي تابعه تا پايان سال 1389 تاكنون موفق به خروج 770 نفر دامدار با 77976 واحد دامي ، تخليه شش پارچه آبادي با جمعيت كمتر از 20 خانوار و آزاد سازي سطح قابل توجهي از عرصه هاي جنگلي از طريق پرداخت 85/7 ميليارد ريال ما به ازاء علاوه بر 7/30 ميليارد ريال پرداختي توسط اداره كل منابع طبيعي ، جذب و بكارگيري 11 نفر دامدار ، در اختيار قرار دادن واحدهاي دامداري به 39 نفر دامدار واجد شرايط و واگذاري 257 هكتار زمين در قالب اجراي طرح تحويل سيستم دامداري در عمل توانست گام هاي موثري جهت تحقق اهداف مورد نظر بر دارد.

            

 

 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد