مناقصه عمومی عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی غیر صنعتی
موضوع آگهی
قرارداد