مناقصه عمومی خرید 30000 تن چوب وارداتی
آگهي مناقصه
قرارداد خرید