حفظ و احياء و بهره برداری اصولی از جنگلهای كرانه دريای خزر


كاهش وابستگی كشور به واردات كاغذ


كاهش خروج ارز از كشور


ايجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه و كشور


 رشد و توسعه تخصص های امور جنگل و صنعت كاغذ سازی